สภาพทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 6 ชุมชนโบราณบ้านชาติตระการ ในอดีตเป็นเมืองที่รวมอยู่กับอำเภอนครไทย แต่ได้แบ่งแยกเป็นอำเภอชาติตระการ ในปี พุทธศักราช 2517 จากเอกสารกองจดหมายเหตุ หอสมุดแห่งชาติ เขียนโดย นายประชุม   ชุมพิงพันธ์ กล่าวถึงเมืองชาติตระการว่าเป็นเมืองหน้าด่าน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอนครไทย ตั้งอยู่ห่างจากเมืองบางยาง (อำเภอนครไทย) ประมาณ 40 กิโลเมตรเมืองนี้เป็นเมืองสะสมเสบียงไว้สำหรับกองทัพ และข้อมูลจากประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า เจ้าเมืองชาติตระการได้รับคำสั่งจาก  พ่อขุนบางกลางหาว ให้เตรียมกองทัพเพื่อยกไปฝึกซ้อมรบ ณ ค่ายเมืองบางยาง แต่เจ้าเมืองชาติตระการเดินทางไปช้ากว่า เจ้าเมืองอื่น ๆ    พ่อขุนบางกลางหาว จึงเรียกเจ้าเมืองว่าบ้านล่าช้าการ เพราะชอบมาช้าเสมอ แม้กระทั่งเรื่องการติดต่อราชการต่าง ๆ ก็ช้ากว่าเจ้าเมืองอื่น ๆ ต่อมาจึงเพี้ยนกลายเป็น บ้านชาติตระการ

อาณาเขต

บ้านชาติตระการ  หมู่ที่ 6   ตั้งอยู่ในตำบลชาติตระการ   ห่างจากที่ว่าการอำเภอชาติตระการ  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร

ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดต่อกับ     บ้านนาเปอะ  หมู่ที่ 2  ตำบลชาติตระการ
ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อกับ     บ้านชาติตระการ หมู่ที่ 1 ตำบลชาติตระการ
ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับ     บ้านนาปักแรด หมู่ที่ 8 ตำบลชาติตระการ
ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ     บ้านนาเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดง

ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ

            บ้านชาติตระการ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและภูเขา มีแนวภูเขาขนาบทั้ง ๒ ด้านทอดยาวไป สภาพดินเหมาะสำหรับทำนา ข้าวโพด เลี้นงสัตว์ ชุมชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ลักษณะของประชากร 

หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  148    ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 468  คน (แยกเป็นชาย  233 คน หญิง  235  คน)

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน)

จำนวนรวม(คน

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม -14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

2
4
11
16
9
6
21
72
47
45

0
2
8
10
7
16
13
80
48
51

2
6
19
26
16
22
34
152
95
96

รวมทั้งหมด

233 235

468

สภาพทางสังคม บ้านเรือนเป็นบ้านไม้  มีชั้นเดียว ,บ้านสองชั้นและบ้านใต้ถุนสูง
  ครอบครัวมีความอบอุ่น
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่ง สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี

ลักษณะการประกอบอาชีพ   

  พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  1,520 ไร่
  เป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 1,420 ไร่
  เป็นพื้นที่ทำนา 742 ไร่
  เป็นพื้นที่ทำไร่   500  ไร่    เช่น    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   มันสำปะหลัง
– ทำสวนยางพารา 115 ไร่

   เป็นพื้นที่ทำสวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น ทั้งหมด   5  ไร่  เช่น    มะม่วง ,น้อยหน่า,มะปราง,กะท้อน
 เลี้ยงสัตว์   เช่น  วัว ควาย  หมู  ไก่
  อาชีพอื่นๆ ได้แก่   รับจ้างทั่วไป
– สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย      53,092.- บาท/คน/ปี

สถานที่ท่องเที่ยว / สถานที่บริการ/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  โรงเรียนบ้านชาติตระการ
–  หอกระจายข่าว
– กลุ่มน้ำพริก

– กลุ่มเตาเศรษฐกิจ

-กลุ่มปุ๋ยอินทรย์อัดเม็ด

การคมนาคม  ( การเดินทางไปยังหมู่บ้าน)

ถนนที่ใช้เดินทางจากอำเภอไปยัง หมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  สายชาติตระการ –    บ่อภาค เลี้ยวขวา ก็ถึงหมู่บ้าน ระยะทาง   4  กิโลเมตร
ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายในเขตหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต   1.5   กิโลเมตร  ลูกรัง  350  เมตร

ประเพณี/เทศกาลประจำปี                                                                                    

– วันตรุษไทย  แรม 15 ค่ำ เดือน 4
– วันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ เดือน 8  ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรที่วัด
-วันออกพรรษา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  มีบุญบั้งไฟ  การตักบาตรเทโว  ข้าวสารอาหารแห้ง
– วันสงกรานต์  ขึ้น  15  ค่ำ เดือน 5  มีการทำบุญตักบาตรที่วัด  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เล่นร้องเพลงพวงมาลัย, หินเรเร
วันสารทไทย  แรม 15 ค่ำ เดือน 10
– วันลอยกระทง  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

หมอสมุนไพรหมู่บ้าน  เช่น ยาแก้นิ่ว ยาชักมดลูก ยาเหลือง ยาแก้เบื่อ ยาตกขาว แก้ท้องร่วง

สถานที่บริการสาธารณะ                                                                                         

โรงสีชุมชน สีข้าวบริการให้ชาวบ้าน โดยสีให้  1 กระสอบปุ๋ย จะต้องให้ค่าสี 1 ลิตร

Advertisements